Lichtwerker!

Lichtwerkers zijn zielen die een sterk verlangen ervaren om licht,  liefde, inzicht, vrijheid te verspreiden op aarde. Zij beschouwen dit als hun roeping.  Lichtwerkers voelen zich van nature sterk aangetrokken tot spiritualiteit en tot een vorm van hulpverlening.

Krachtens deze innerlijk gevoelde roeping ervaren lichtwerkers vaak dat zij anders zijn dan anderen. Het leven daagt hen door allerlei obstakels uit ,om individuele vorm te vinden. Lichtwerkers zijn of worden bijna altijd solisten, die niet passen in vaste maatschappelijke structuren.

Het begrip ‘lichtwerker’ kan misverstanden oproepen, omdat het een bepaalde  groep zielen onderscheidt van de rest. Het kan aanleiding geven tot het misverstand dat deze groep zielen op één of andere manier superieur is aan anderen, degenen die ‘niet voor het licht werken’. Deze gedachtelijn is misplaatst en geheel in strijd met het wezen van lichtwerk. Laten we kort  aanstippen waarom.

Ten eerste zijn superioriteitsclaims, hoe subtiel ook, erg onverlicht. Het  gevoel dat je beter of verder bent, weerhoudt je ervan te groeien naar een open en liefhebbend bewustzijn. Ten tweede zijn lichtwerkers niet ‘beter’ of ‘hoger’  dan wie dan ook. Zij hebben wel een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Het gaat hier om een bepaalde geschiedenis, die we verderop zullen bespreken, en die ertoe heeft geleid dat zij over bepaalde psychologische kenmerken beschikken die hen als groep onderscheiden. Ten derde wordt elke ziel op een gegeven moment in z’n ontwikkeling een lichtwerker, dus de term ‘lichtwerker’ is niet van toepassing op een beperkte groep zielen.

Kenmerken van lichtwerkers
Lichtwerkers dragen de potentie in zich van een snellere spirituele ontwikkeling dan de gemiddelde mens op aarde. Er broeden als het ware kiemen in hen, die de belofte in zich hebben van een krachtig en snel ontwaken. Hierdoor kunnen zij een innerlijk spoor volgen dat voor hun naasten soms onnavolgbaar is. Dit is niet zo omdat zij betere of hogere zielen zijn; het is een gevolg van  het feit dat zij vertrekken van een ander uitgangspunt. Lichtwerkers zijn  ouder dan de meeste zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn. Dit ouder zijn moet je liever niet opvatten in termen van tijd, maar meer in termen  van ervaring.

Lichtwerkers beschikken al over een bepaalde graad van bewustwording, vóórdat  zij op aarde incarneren en met hun missie van start gaan. Zij dompelen zich bewust onder in het rad van karma en alle vormen van verwarring en  illusie die daarmee gepaard gaan. Zij doen dit om de ervaring van het op aarde zijn ten volle te leren begrijpen. Alleen op die manier kunnen zij hun werk gaan doen. Alleen door zelf alle stadia van onwetendheid te doorleven en van zich af te werpen, kunnen zij uiteindelijk anderen van dienst zijn in het bereiken van zelfliefde, innerlijke rust en waarachtig geluk.

Waarom doen lichtwerkers dit voor de mensheid en lopen zij daarbij het risico voor lange tijd zelf ten onder te gaan in de zwaarte en de massieve illusies van de aardesfeer? Het heeft te maken met hun galactisch karma. Lichtwerkers stonden aan de
vooravond van de geboorte van de mensheid. Zij waren medescheppers van de mens  in zijn huidige vorm. In dit scheppingsproces hebben zij keuzes gemaakt en handelwijzen gevolgd, die zij later diep betreurden en wilden rechtzetten.

Kenmerken van lichtwerkers

Ze voelen zich van jongs af aan anders, en vaak ook buitengesloten, eenzaam en onbegrepen. Als ze ouder zijn, worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun eigen, niet gebaande paden moeten vinden.
Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature een anti-autoritair temperament: zij verzetten zich tegen waarden of regels die louter gebaseerd zijn op macht of hiërarchie. Deze anti-autoritaire trek is sterk aanwezig ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden.Het is dan ook verbonden met het wezen van hun roeping.
Ze voelen zich aangetrokken tot een vorm van hulpverlening,
bijvoorbeeld een beroep als therapeut, arts of onderwijzer. Ook al ligt hun werk of beroep op een ander terrein, de drang tot hulpverlening is innerlijk duidelijk aanwezig.
Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.
Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De agressie die er is ten opzichte  van het dieren- en plantenrijk op aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep  raken.
Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor zichzelf. Kunnen dromerig of  zweverig of zeer idealistisch zijn, en onvoldoende geaard. Omdat ze gemakkelijk (negatieve) emoties van anderen oppikken, is het belangrijk voor hen dat ze zich  regelmatig kunnen terugtrekken, zodat ze het contact met zichzelf kunnen herstellen.
Ze hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van  spiritualiteit en godsdienst. Ze waren rijkelijk vertegenwoordigd in de talrijke religieuze ordes van jullie verleden, als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw of priester(es). Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de brug sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan gene zijde. Zij werden hierom vaak afgewezen en vervolgd. Velen van jullie zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die jullie bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in jullie ziel diepe sporen achter gelaten.

Valkuilen voor lichtwerkers
Lichtwerkers kunnen in precies dezelfde stadia van onwetendheid of illusie
verkeren als alle andere mensen. Weliswaar beschikken zij over een andere
uitgangspositie en geeft hen dat een potentie tot snellere bewustwording, maar
deze potentie kan door vele factoren worden geblokkeerd.

Eén van de redenen hiervoor is dat juist lichtwerkers een vrij zware karmische last op hun schouders hebben genomen, waardoor zij gedurende lange tijd het spoor bijster kunnen zijn. Deze zware karmische last heeft te maken met beslissingen die zij in het verleden hebben genomen ten aanzien van de mens en die zij ongedaan willen maken door hier op aarde te herstellen wat zij kapot hebben gemaakt.  Alle lichtwerkers die nu leven zijn bezig heel oude misvattingen en wonden in hun ziel te helen. Dit kan ervoor zorgen dat zij tot op de bodem moeten gaan, voordat zij het licht zien.

Als lichtwerkers hun persoonlijke helingsproces grotendeels hebben voltooid, en zichzelf hebben teruggevonden als het lichtwezen dat ze zijn, kunnen ze anderen begeleiden bij het vinden van hun ware, liefdevolle zelf. Maar het hervinden van het ware zelf is een proces dat zij eerst in zichzelf moeten doormaken. Dit vergt in het algemeen een groot doorzettingsvermogen en innerlijke vastbeslotenheid.

Door de oordelen en normen die hen door opvoeding en maatschappij werden
bijgebracht, zijn vele lichtwerkers zelf ook het spoor bijster geraakt en bevinden ze zich in een toestand van zelfontkenning, ernstige zelftwijfel en soms ook hopeloosheid en depressie. Dit omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan  de bestaande orde en zichzelf daarom veroordelen. Zij onderwaarderen zichzelf, hun eigen lichtkern, en moeten leren die te waarderen en koesteren,  onafhankelijk van de waardering en erkenning van de buitenwereld. Wanneer zij werkelijk vertrouwen op hun intuïtie en gaan leven volgens hun innerlijke weten, zullen zij zich bevrijden en tot werkelijke zelfexpressie komen. Een deel van  die zelfexpressie zal bestaan in het bevorderen van spirituele groeiprocessen in
de wereld om hen heen.

De lichtwerkers incarneerden dus in mensenlichamen, die deels door henzelf
waren gecreëerd, om van binnenuit te transformeren wat zijzelf hadden
geschapen.

De zielen die met deze missie naar de aarde kwamen, stelden zich tot doel het
licht weer te ontsteken in hun eigen (gemanipuleerde) creaties. Zij deden dit
vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel, en ook vanuit een weten dat zij deze
karmische last op zich moesten nemen, om werkelijk innerlijk vrij te worden van
hun verleden.

 

Geef een reactie